• lКада је основан, како је настао

Центар за социјални рад „Опово“ основан је 1992 споразумом Скупштине Општине Ковачица и Скупштине Општине Опово о оснивању Центра за социјални рад „Ковачица – Опово“

Скупштина Општине Опово је 2005 године донела одлуку о оснивању Центра за социјални рад „Опово“, са седиштем у Опову, у згради у којој су се налазиле и просторије Црвеног крста Опово, као и Одељење за имовинско-правне послове и Одељење за стамбено-комуналне послове Општине Опово. Своје самостално функционисање Центар започиње 01.11.2006. године.

Данас се у згради такозваног „Комитета“ налазе просторије центра за социјални рад и Црвеног крста Опово.

  • lДелатност и закони којима је регулисана

У спровођењу социјалне заштите  и социјалног рада Центар решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,  материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање, смештај у установу или другу породицу, пружа услуге социјалног рада у  поступку решавања о тим правима, открива и прати социјалне потребе грађана, проблеме у области социјалне заштите, предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана, развија превентивну делатност у области социјалне заштите.

Центар за социјални рад у виду вршења услуга социјалног рада обавља послове старатељства, предлаже мере Суду против малолетних учиниоца кривичних дела  и стручним третманом прати развој ових малолетних лица. Пружа услуге социјалног рада породицама са поремећеним породичним односима, врши поступак мирења, предлаже суду поверавање малолетне деце једном од родитеља и малолетне деце, обавља послове у оквиру овлашћења поверених другим законима, врши популаризацију развоја породичног смештаја, врши праћење на остваривању смештаја лица у установама социјалне заштите и на породичном смештају, и укључивање у нормалан живот. Центар такође врши саветодавне услуге и стручне помоћи појединцима, породици и групи грађана, прати и проучава социјалне потребе и асоцијална понашања у Општини и даје предлоге о потребним мерама превентивног карактера за њихово решавање, развијање социјалне културе, води и обједињује евиденцију о свим корисницима за кориснике за које је основан, врши књиговодствено-рачуноводствене послове у области социјалне заштите као и све друге послове у области социјалне заштите.

  • lКо смо данас

У Центру за социјани рад „Опово“ ради шест стручних радника (дипл. социјани радник, дипл. педагог, три дипл. психолога и два дипл. правника), један дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове и један референт за правне, кадровске и административне послове.

Јелена Петровић

Јелена Петровић

В.Д. Директора

Дипломирани правник

Валентина Стоја Угринов

Валентина Стоја Угринов

Супервизор

Дипломирани психолог

Магдалена Арнолд Ђерић

Магдалена Арнолд Ђерић

Водитељ случаја

Дипломирани психолог

Јелена Бјелица

Јелена Бјелица

Водитељ случаја

Дипломирани педагог

Ана Тешић

Ана Тешић

Стручни радник за управно - правне пословве

Дипломирани правник

Оливера Момчилов

Оливера Момчилов

Дипломирани економиста за финансијскко - рачуноводсвене послове

Дипломирани економиста

Игор Јовић

Игор Јовић

Административно - технички послови

Дипломирани економиста

Сања Ђоковић

Сања Ђоковић

Водитељ случаја

Дипломирани психолог

Марица Лечић

Марица Лечић

Водитељ случаја

Дипломирани социјални радник

Чланови Управног одбора Центра за социјални рад „Опово“ су Марија Попов, Југослав Ташковски, Ивана Дивљачки, Валентина Стоја Угринов, АнаТешић.

Чланови Надзорног одбора Центра засоцијални рад „Опово“ су Драгана Антић, Бранка Вранов, Саша Вујић.

Организација рада центра прописана је Законом о раду („Службени гласник РС“ број: 24/05, 61/05,54/09, 75/14, 13/17- одлука УС и 113/17. Законом о запосленима у јавним службама („Сл. Гласник РС“ број: 113/2017), Правилником о организацији нормативима и стандардима рада Центра за социјални („Сл.гласник РС“ број 59/08, 37/10, 39/11 и 1/12) и Статутом Центра за социјални радопштине Опово. 

Организацију Центра чине:

  • директор
  • једна унутрашња организациона јединица
  • стручна и саветодавна тела.
  • lСтатистика

корисници услуга центра за социјални рад

Укупан број корисника на активној евиденцији ЦСР према старосним групама је следећи:

Кретање броја корисника у току године:

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?